วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1นายวีรยุทธ สระจูม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2นายวิชัย สาดเอี่ยม ตำแหน่ง ภาณโรง
3นาย
4นาง
5นางสาว
6นางสาว

ไม่มีความคิดเห็น: