วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยงาน...............................ตั้งอยู่ที่.....................หมู่ตำบล ..............
อำเภอ................................จังหวัดราชบุรี.....................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2.ปรัญญาและ วิสัยทัศน์

ปรัญญา...........................................
วิสัยทัศน์............................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน...............................................มีหน้าที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1นายวีรยุทธ สระจูม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2นายวิชัย สาดเอี่ยม ตำแหน่ง ภาณโรง
3นาย
4นาง
5นางสาว
6นางสาว

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ทำให้ผมได้เรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น เพิ่มความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ เพิ่มศักยภาพแก่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อไปไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป นำไปสู่ประสบการณ์และการเรียนรู้ต่อไปในภายภาคหน้า