วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ทำให้ผมได้เรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น เพิ่มความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ เพิ่มศักยภาพแก่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อไปไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป นำไปสู่ประสบการณ์และการเรียนรู้ต่อไปในภายภาคหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: